Erilaiset ja monimuotoiset organisaatiokulttuurit tarkastelussa!

Terttu Niemelä on artikkelissaan ”Konsultti organisaation syväkulttuurin tulkkina” käsitellyt mielestäni todella mielenkiintoisella tavalla erilaisten organisaatioiden syväkulttuurinpiirteitä. Niemelä ammentaa organisaatiokulttuurin tutkimiseen piirteitä suhteessa olon perusmielikuvista (SPT), jonka taustalla on psykoanalyyttinen objektisuhdeteoria. Teoreettisella tasolla yksilö on suhteessa joku riippuvainen tai itseriittoinen. Organisaatiokulttuurit tiloina ovat: houkuttaja, hallitsija, vetäytyjä ja tukija.

Houkuttajakulttuurissa organisaation tärkeinä arvoina nähdään yhdessäolo, liittyminen, porukkahenki ja samanhenkisyys. Johtamiselle tyypillistä on sääntöjen välttäminen, impulsiivisuus ja me-hengen korostaminen. Kehittämistehtävinä ovat yleensä selkeät tavoitteet, yhteiset pelisäännöt ja ammatilliset roolit.

Vetäytyjäkulttuurissa tärkeinä arvoina nähdään asiantuntemus, itsenäisyys ja vapaus. Johtamiselle tyypillistä on etäisyyden pitäminen, muodollisuus ja vähäisyys. Kehittämistehtävinä ovat yleensä yhteiset tavoitteet, osaamisyhdistelmät ja yhteiset foorumit.

Hallitsijakulttuurissa arvoina ovat valta, voima, kunnia, säännöt ja hierarkia. Johtamista leimaa kontrollointi ja systemaattisuus, hierarkian kunnioitus ja ohjeistaminen. Kehittämistehtävinä nousevat esiin vuorovaikutteisuus, osallistuminen ja joustavuus.

Tukijakulttuurissa arvoina ovat rohkeus, vastavuoroisuus, kasvu ja välittäminen. Johtamiselle ominaista on kannustaminen, tuki, vastuun jakaminen ja yhteisen vastuun korostaminen. Kehitettävää löytyy usein tasapainon löytämisestä liiallisen tuen ja ”heitteille jätön” välillä sekä joustavuudesta tilanteitten ja eri yksilöiden kohdalla.

Kukin kulttuuri voi joko olla yksilöä tukeva tai ”kehitystä haittaava” vaihdellen sen mukaan mikä on yksilön kyky vastata kulttuuriin ja hyödyntää sitä.

Itsestäni Niemelän jäsentely vastaa hyvin omia kokemuksiani erilaisista organisaatiokulttuureista. Se antaa myös työkaluja nähdä sitä, miten eri kulttuureissa viihtyvät ja pärjäävät sekä kokevat kasvukipuja eri tyyppiset persoonat.

Terttu Niemelä: Konsultti organisaation syväkulttuurin tulkkina. Teoksessa: Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Kaija Karjalainen – Timo Totro (toim.) Metanoia instituutti 2008

Psyykkistä valmennusta, työterveyspsykologiaa ja työnohjausta saat soittamalla tai laittamalla sähköpostia. Käy siis katsomassa nettisivuni, jos sinua jää mietityttämään jokin, niin ole yhteydessä! https://mielenkaari.com/

Lisää organisaatiokulttuureista:

Psykodynaaminen konsultointi organisaation moniulotteisessa maailmassa!

Wahlbeck: Psykiatrian asiantuntijan näkemykset ja opit

Tässä vielä linkki missä pääsette tutkimaan mitä organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan, jos asia jäi kiinnostamaan: organisaatiokulttuuri

Erilaiset organisaatiokulttuurit yhteishankkeiden haastajina | Laurea  Journal
(Organisaatiokulttuurit)